is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «s )

van wegens de Municipaliteit van den Bosch, op fpeciaale Refolutie van dezelve Repraefentanten, voornamelyk gebafeerd op de zoo evengelegden grond, voor al zyn leven in een Tuchthuis binnen deeze Landen is geconfineerd.

Waarby nog ten derde kan worden gevoegd, dat de Hieergem. Gevangenen, na langen tyd in den Kerker, in de angstvalligfte bekommering te hebben gezeten, van wegens hunne geperpetreerde forfaiten aan het leven tc zullen worden geltraft, en zy dus veele doodsanglr.cn hebben doorgeftaan, zeker van de gunltige keer, welk hun lot door de dispofitie van den Generaal Sauviac genomen heeft, kennis hebben gekregen, en dat zy zich dus zedert dien tyd Reeds gevlyd hebben, van hun leven te zullen behouden; in welke hoop zy nu ook zoo veele Jaaren geverfeerd hebben, dat het niet wel van wreedheid zoude vry te fpreeken zyn, zoo zy onverwagt, van dit hun blyde voorüitzïcht door het in de wereld brengen van een doodvonnis verftooken zouden moeten worden.

En het is op deeze gronden , dat wy vermeenen Uiieden (onder verbetering) te mogen advifeeren, dat, voor zoo veel het verzoek van de Municipaliteit van den Bosch aangaat, om de Perfoonen van Machiel Smeyers, de Jonge en Jacoba Paulusfe van de Pol, in een Tuchthuis binnen deeze Republiek te confineeren, Uiieden hetzelve verzoek goedgunfliglyk zouden kunnen accordeeren , onder deeze mits nogthans, dat de Perfoon van Machiel Smeyets, de Jonge, uit hoofde van de enorme forfaiten door hem begaan, en de weinige fclayn, die 'er voorhanden is, dat hy by vervolg van tyd tot een beter gefchikt leven zal kunnen overgaan, zal worden gecondemneerd, om zyn leven lang geduurende te worden geconfineerd, en de Perfoon van Jacoba Paulusfe van de Pol, ten minften voor den tyd van vyftig Jaaren, omreden van de debiliteit van haare Sexe, en dat het niet te voorzien is, dat, zoo zy dén tyd van haar ontflag uit het Confinement mogt beleeven, zy zich meer in Raat ^al bevinden, om der Maatfchappye door het hernieuwen van haare misdaden, of hervatten van haare voorige le-

vehSr