is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

venswyze eenige fchade toetebrengen, of voor dc zamen» ïeving gevaarlyk te zyn.

Maar met opzicht tot het verzoek van de Municipaliteit van den Bosch, om de voorfz. Gevangen ten kosten van den Lande te mogen confineeren, koomt het ons voor, dat wy voor hetzelve verzoek niet favorabel mogen advifeeren, vermits de éénheid in het finantiëele nog niet is daargefteld, waarom wy van gedachten zouden zyn, dat vermits dê beide gedetineerden in de Meijerye van den Bosch zyn geapprehendeerd, de Municipaliteit van den Bosch zoude kunnen worden geauthorifeert, om de dikwyls genoemde twee Gevangenen terl koste van de Meijery voormeld te mogen confineeren, zoo als diergelyke authorifatiën aan den Gerechte van den Bosch in foortgelyke' gevallen te mecrmaalen door de gewezen Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden zyn verleend.

Met betrekking tot den derden gevangen Hendrik Roffers, omtrent welken de Municipaliteit van den Bosch gelyk verzoek tot confinement doet, als wegens de twee hiervooren gemeld, moeten wy refiecteeren: dat de zaak van den gedetineerden is van een geheel anderen aart en natuur, als die van de beide opgenoemde, en geene relatie tot eikanderen hebbende; als zynde Hendrik Rofers in de maand January 1796 in hechtenis geraakt, uit hoofde dat hy een vreemdeling en onvoorzien van eene Pas, en bovendien fufpect van dieverye was.

Dat de Hoofdfchout van den Bosch differente informatiën ten lasten van denzelven Rofers, wegens verfeheide diefftallen van eenig goed uit Herbergen daar hy gelogeerd had gefloolen te hebben , ingewonnen hebbende, op fundament van dezelve by den Schepenftoel van den Bosch heeft verzogt en geöbtineerd decreet, om tegens den gedetineerden tot condigne Straffe voort te procedeten.

Dat de gevangene over de hem door het Hoog Officie der Stad te laste gelegd wordende gepleegde dieveryen geJioord en ondervraagd zynde, hy die geenzins heeft geconfesfeerd, maar dezelve ontkend, of gezegd, dat hy die goederen van een ander had gekogt*

Dat?