is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

538 io MEY 1799.

Poinéten in dezelve MLfive voorkomende, ce mogen worden geëlucideerd.

En zynde hetzelve Rapport den 1 Mey laatstleden, alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geïnfereerd.

En de: tweede en derde leezing daar van , op den 7 daar nan volgende , en heden gefchied zynde, beeft de Vergaderisg, zich met het daarby voorgeftagen Concept-Befluic confonneerende, ook aldus beflooten.

De o.erfle Kamer van hei Vercegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen Volks gehoord hebbende hec Rapport eener perfoneele Commisfie, in wier handen by befluit van den 7 December en 2.3 january laac.se. leden, gefteld waren twee Misfives van den Raad der Gemeente van Ferwerderadeel, verzoekende, dac deeze Vergadering uiefpraak gelieve ce doen, over de wettigheid of onbeftaanbaarheid van de in eene Vergadering der refpective Kerkgenootfchappen, op den 23 Oclober laatstleden gedaane afftand van de Kerkgebouwen der voormaals Heerfchende Kerke aan de Gereformeerde Gemeentens aldaar, en voorts elucidatie vragende, hoe, byaldien die afftand vervald, als dan moet worden gehandeld met zodanige individues die den termyn, van den 1 November laatstleden, hebben laten voorby gaan, en welke niet zynde opgeroepen uit onkunde of misverfland, geheel geene of eene gebrekkige en hun betwist wordende aanlpraak voor den 1 November 179Ü hebben gedaan, en of dezelve van den verlopen peretntoire termyn restitutie Kunnen vragen eu bekomen.

En overweegende, dac de Decreecen van het Vertegenwoordigend Lichaam , byzonder dat van den 30 ö No-