Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63& iq" MEY i ? 9 9-

zes honderd en zeventig Guldens Hollands, ten laste van hec voormalig Gewest Bataafsch Braband, te doen geworden ; mits de Requestrancen voor het overige presteeren al het geene, door het gewezene Intermediaire Adminisrratif Beituur van hei voormalig Gewest Bataafsch Brabana, in deezen is gerequireerd geworden. ...

En zal hier van by Extract deezes worden kennis gegeven aan het Uitvoerend Bewindder Bataaffche Republiek , tot informatie en naricht.

En zal dit Befluic, ingevolge het 60 Articul der Staatsregeling, aan de tweede Kamer ter fanctie worden gezonden, met en benevens de Misfive van het Uitvoerend Bewind, de Requeste van p rende envan Marle en dit Rapport, in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over het Rapport van de Burgers Reprsefentanten van Galen en verdere, by Decreet, van den 10 April laatstleden, Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, houdende, ingevolge Decreet, van den 1 November des afgelopen Jaars, deszelfs conüderatiën en advis, op de Requeste van de Mumcipaüteit van den Dorpe Hatingcarfpel, daar by verzogt hebbende, dat zy Requestiauten mogten wordengeauthorifeerd, om, voor den tyd van 15 jaaren, of zo veel meerder of minder, als het Vertegenwoordigend Lichaam zoude gelieven goed te vinden ,cen behoeven van derzelver Dorps Kasfe, van ieder Morgen Land, onder de Jurisdictie van Haringcarspel voornoemd gelegen te mogen heffen twee en een halve a due Guldens, en verder, zo als by voorfz. Requeste en in de Notulen, van den gezegden 1 November, breeder ftaat vermeld.

En zynde het zelve Rapport, den 3 Mey 1. L ter

dee-

Sluiten