is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i MEY 1799. 747

En is goedgevonden en verftaar1, de tweede leezing van vooilchreeve Misfive te bepaalen, op aanftaanden Vrydag den a4 Mey.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bevind der i ataafflhe Republiek, gefchreeven alhier, den 16 deezer, houdende, ingevolge van, en ter voldoenirg aan het Deereer, van den 3 Mey laatstleden, de»zelfs bericht, confideratiën en advis, betrekkelyk de verzogte furcheance van zekere Refoiutie, door de Adminhrrative municipaliteit van Amfleldam, op den 4 April 17,8 genomen , waarby / ieter van de Poll Jz , onczer is geworden van zyntr. Post, als Vendumeester in de Bank van Leerling, te AmfteU dam voornoemd, zynde dezelve lürcheance door den voornoemden Kequestrant, op den voorzegden }.Viey verzogt, hangende de deliberatiën over deszelfs toen ter ryd gedaane verzoeken, om herftel in zynen vjorfchreeven Post, of wel fchaedevergoeding wegens zyne destirurie van denzelven

En in aanmerking genomen zynde , dat een verzoek om furcheance van het en", et eener Refoiutie, waarby de gemelde Requeatranc vermeend bezwaard te zyn, notoir en uit den aart der zaake is een poinér, hetwelk allen fpoed vereischt, ten einde zyne alternacive gedaane verzoeken, ten principaale, niet infruftueus gemaakt worden,

Heeft dee/e Kamer verklaard, dat 'er is onverwyl. de noodzaaklykheid.

En voorts , conform het advis van bovengemeld Bewind daadlyk bejlooten, aan den gemelden Pieter van de Poll Jz , deszelfs verzoek, om fiucheance, te accordeeren, en dien volgende, hangende dc- deliberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam, over Bbb 4 des*