Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

754 « MEY 1799.

door de Roomfche Gemeente aan den Burgt, was voidaan, dat zy daarna Pastoren Kerk meesteren, als gereprefenteerde hunner gemeente,een en andermaal, ten fine voorfz. hebbende geadb.ori.eerd, dezelve eindelyk hadden doen infinuëeren, om aan 't bovenge» melde, binnen den tyd van H dagen, te voldoen, op poene van nadere dispofitie; voorts by dezelve Misfive opgevende het door gemelde Bewind, dien aangaande verrichtte.

En gedecreteerd voorfz. Misfive in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprsefencanten Steyn Parvé en verdere Gecommitteeiden tot de Kerkeiyke zaaken, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het tlitvoerend Bevind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 14 deezer, houdende, ingevolge van en ter vol* doeuing aan het Decreet van den iq December des afgelopen jaars, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Dykrichter en Hoogheemraaden van den Zwyndrechtfchen Waard, hoofdzaaklyk daarby verzogt hebberuto, dat de Oosrerlyke Vleug van het lange hoofd te Nederhoven, ten koste van den Lande herfteld, en een Reedammetje aan den Nieuwen Dam, tot afleiding van den ftroom, zoude behooren te worden gelegd.

Tendeerende hetzelve advis, dat het verzoek der Supplianten zoude behooren te worden gedeclineerd en geweezen van de hand.

. En gedecreteerd, de voorfz. Misfive, Requeste en Bylaagen, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanjen Pompe van Meerdetvoort, Verbeek, van der Mey van der Linden, Leemans, Verhees en Qkhuyfen, om daaromtrent der Vergadering nader te dienen van confideratiën en advis.

Is

Sluiten