Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si MEY 170 9.

755

• Is geleezen eene Misfive van hec Gemeente Beftuur van Zutphen, gefchreeven aldaar, den 17 deezer,: daar by zich beklaagende over zekere aan den Burger Gockinga, Direéteur van 's Lancs Fortificatiën, in het Deparcemenr van den Nederrhyn en Tsjel, gegeven last, om naamlyk in de ünvirons van Zutphen voornoemd eenige nieuwe Vestingwerken te doen aan» leggen; en voorts, om ampel daar by gealleguueerde redenen, verzoekende, dat her aanleggen dier Wer. ken geen voortgang moge hebben, en dat hier op, uit hoofde van de kortheid des tyds, waar mede met dezelve een aanvang fiaac gemaakt te worden, zodanige provifioneele vooiziemnge moge worden daargefteld, als bevonden zal worden te behooren.

En gedecreteerd de vooifchteeven Misfive en Bylage, th originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind., om, met terugzending van dezejven, der Vergadering ten fpoedigften ce dienen van benefit, confideratiën en advis. {zonder refumtie.}

Is geleezen eene Misüve van het Gemeente-Beftuur van Harmeien, gefchreeven aldaar op gisceren, daar by te kennen gevende eene aanichryvinge van den .Agent van Inwendige Politie te hebben ontfangen, met last, om de Comrnisiiën v.tn het Gereformeerd en Roomsch Kerkgenootfchap te Harmeien voorn., omtrent de plaatshebbende differcnten van de telling der Zielen, met den anderen te vereenigen; en om daar by geallegueerde redenen, verzoekende, temogen worden geëlucideerd, of de telling der Zielen op dat klein gedeelte, waar op juist de Kerk en Pastory der voormelde Plaats zyn ftaande, alleen moet ge» fchieden, of ook in de andere Gerechten, «mder het Carspel Harmeien behoorende en in de voormelde

Mis.

Sluiten