is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p3o 34 MEY 1799.

ook zouden mogen zyn, toe invordering van dat verfchuldigde, mogten worden géjureheferd; immers dat , hangende de delibcratiën deezer Vergadering over voorfchreeven verdoeken-, by tiroyifie aan de Supplianten mogte worden verleend furchermce van procedures»,'' im&> A. ncr rtcltxH jfyb-i 1 , «

En is, uit hoofde van het belang, het welk den Lande by deeze zaak heef1:, dat daar op een fpoedig belluit worde gekomen, verklaard, dat er is onver•wylde noodzaaklykheid.

En voorts daadlyk beflootcn, conform het advis van bovengemeld Bewind , 'het verzoek der voorfi. Supplianten om furcheance, mits deezen te accordeereu, doch niet langer dan voor den tyd van twee maanden, te rekenen van den dag van het in deezen te nemen Decreet; dac voorts tekens eene behoorlyke cautie, ;en genoege der Commisfie, ter sdminifiran'e der Pi jjanciën. van het voormalig Gewest Holland te (lellen, aan de Supplianten zullen worden overgelaten, 20 ■veele Efïecïea, als ter betaaling-van het verfchuldigde Collateraal nog zullen warden bevonden, dan dar°de overigen-onder den Secretaris te Moordrecht A Guer.ellon zuilen-worden gedepofiteerd , ten ,einde daar uit te vinden de dubbelde impost, indien bevonden word, dac dezelve in deeze verfchuldigdigd is; wordende wyde;sde Supplianten i» derzelver voorrij, qua. litek geauthofifëerd, om van dezelve Effecten-zo veel te verkopen, als tot betaaling van het verfchuldigde Collateraalj-hes-iW^lk;,binnen twee maanden, na dato van hec in-«deezen te nemen Decreetyéal moeten worden gedaan, noodig zal, bevonden worden; zullende eindelyk de Supplianten verplicht zyn te betaalen alle de kosten, wcike door de zo/onbehoorlyke r#*gevSrfiUfo| van den gemeldeu A. Vennaat, om aan pyne verpjigdogen te voldoen, zyn veroorzaakt, gee-,

8Q