is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 MEY 1 7 9 9» 93-

ne uitgezonderd , ten einde het Gemeene Land in deezen volkomen fchaedeloos worde geiteld. , H

Zullende Extract deezes, niet en benevens de voorfz. Requeste, in originali <, (na de bekrachtiging van bovengaand Befluic) worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en gelyk Extract aan de Generaliteits Rekenkamer, om respectivelyk te [trekken , tot informatie en naricht.

En zal, overeenkomstig het 60 Art. der Staatsregeling, dit befluit, ter bekrachtiging worden gezonden aan de tweede Kanier, met en benevens de voorfchreeve Misfive en Requeste, in originali. (zonder refumtie-')

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind ter Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier, den ib deezer, houdende, ingevolge van enter voldoening aan het Decreet, van den 2.A Maart jongst!;* " deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste "van Kerkbefiuurders derHerVormdeKerk te Oostzcdiidam, daarby verzogt hebbende, dat zekere Obligatie, ten laste der voorfz. Kerk genegotieerd, mog té vallen in*" de termen van het tweede Articul van'de Publicatie', van den 6 October 179?, en dat dienvolgens dezelve met anderen fuccesfivelyk zoude worden afgelost uit de Cas der Abdye, of zogenaamde RidderfchapsGoederen, in het voormalig Gewest Ho.land gelel;gri&tbiunori9v ,ar[ ncv guilcc^d ïjr.<L?l.e , ' .•' I, :"'

En is, conform het advis van' hetzelve Bewind, gedecreteerd , der voornoemde Requestranten" verzoek mits deezen te declineeren en te Wyzen van de hand.- J : >1 «ocil • •' ••

Zullende Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind voornoemi, tot inf. rulatie, met by voeging van de voorfz. Requeste, in originali.

O00 5 Is