Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELYKREÏD i VRfHEIB, BROEDERSCHAP*

In den Haag den 9; Mey 1799. Het vyfde Jaar der Bataaffche Vryheidi

Hit Uitvoerend Bewird der Bataaffche Republiek, aan

ï)e Eerfte Kamer van hei Ver* tegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen VolkL

BURGERS REPRESENTANTEN!

■ ingevolge Decreet van 27. April laatstleden, waarby Wy zyn geauthorifeerd tot de vermeerdering van 's LandS Armée met 9545 hoofden, zullen wy thans de vryheid nemen by deezen optegeven de Officieren, Onder-Officieren en verdere Geëmployeerden, welke onder die augmentatie begrepen, als mede die Perfoonen, wier Tractementen uit hoofde dat derzelver werkzaamheden wierden vermeerdert, verhoogd zouden moeten worden.. —

Omtrent-beiden hebben wy by het ontwerpen der vermeerdering van 's Lands Armée vermeend, dat, aan de eene zyde de meeste menage behoorde in het oog gehouden, en aan de andere kant gezorgd te worden, dat de dienst naar behooren konde worden waargenomen, eu wy zyn van gedagten, dat fchoon de Infanterie, Jager en Artillerie Batadlons, ruim een derde worden vermeerderd , behalven een Sergeant en twee Corporaals by de eerfte; twee Sergeanten, vier Corporaals, entweeHalvemaanblazers by de tweede; en een Bombardier, en •een Corporaal by de laatstgemelde; alle pp de gewoone ■Soldyen, onder de augmentatie alleenlyk zullen behoeven te worden begrepen,; ,

By de Infanterie Bataillons, een Major, op een Tractement van ƒ 2202-10-15.

By

Sluiten