Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«worden , zoo als notoir is, derzelver Tra&emcnte» llechts met een vierde gedeelte zouden verhoogt worden,

Eene verhooging dus, die allezhis billyk is, temeer, wyl die Perfoonen zig reeds te meermalen mpt grond beklaagd hebben, dat lumne Traktementen naar maate hunner werkzaamheden te gering waren gefteld, doch waarop wegens den bekrompen ftaat van 's Lands Kasfe, tot, beden, geen reguard heeft kunnen geflagen worden.

De Soldy van de Stafs-halvemaanblazers in de Organifatie yan 1795, by erreur gefteld zynde op 9. Stuivers daags, daar die voor den Tambour.jVfajor van de Infanterie , met wien hy gelyk is, was bepaald op 15. Stuivers , en dit erreur by het laatst overgegeven Reglement van Organifatie niet geredresfeert zynde, hebben wy vermeend dit by deezen gelegenheid te moeten doen, eu de Soldy voor denzelven mede te brengen op 15. Stuivers,

De werkzaamheden vau de Fouriers zyn van dien aart, dat dezelve niet telkens in andere handen behooren over te gaan , hetgeen tot hiertoe .echter dikwerf het geval geweest is, dewyl daartoe de bekwaamfte uit de Corporaals moetende genomen worden, deezen, om vermeerdering van Soldy te komen , by Vacature tot Sergeant of Bombardier hebben getracht bevorderd te worden, en waarin zy, uit hoofde van hunne meerdere bekwaamheid niet konden worden tegengegaan, hebben wy om hun te meer aan dien. Post te attacheeren, noodig geoordeeld hunne Soldy gelyk te moeten ftellen met die van een Sergeant en Bombardier.

Wy vleyën ons ,, dat dit weinige genoeg zal zyn Ulieden te doen befluiten:

Dat 'er by de Infanterie en Jager Battaillons refpective zal worden aangefteld a een Major op het Tracïement van f 2202- 10 15.

En bovendien by die van de Jagers per .Compagnie een Tweede Lieutenant op het gewoon Traëtement, voorts by de Compagnie Artillerie een Tweede Capitein op het Tractement van ƒ 1202-4-6. ^ Wyders by de Compagniën Infanterie een Sergeant

Sluiten