Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï5 )

en twes Corporaals; van de Jagers twee Sergeanten vier Corporaals, en twee Halvemaanblazèrs; en van de Artillerie een Bombardier en een Corporaal, allen op de gewoone SQldyërio '

Mitsgaders, ;dat de Traktementen yan de Chirurgyn.» Majors'yan de Infanterie en Jagers zullen' gorden gebragt op . ■' . ƒ I5oa. ,

Van de Aidc-Chirurgyn op . . ƒ 711-15- Q

Van de Chirurgyn van de Artillerie ƒ 500-14-n

Van de Quartiermeesters van de In-

_ fanterie , Artillerie en Jagers op ƒ 1001= 9- 6

En de Soldyë'n der Fouriers van de

Infanterie' en Jagers op . . , ƒ 255-10- o

Van de Artillerie op ... . . ƒ 310- 5- 9

Eu der Stafs-halvemaanblazers van

' 'flf Jagers °P, * - - t ', •,' ■• ƒ 273-15- o Heil en Eerbied!

A, F. R. E. van HAERSQLTE, vt,

Ter Ordonnantie van hetzelve

C. G, HULTM4R,

Sluiten