is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33a 6 JUNY 1799.

Aan Karei Abraas, geconfineerd in het Tuchthuis te Delft, te remitteeren de verdere executie van dc ftraf, tot: welke hy by vonnis van het Committé van Juftitie in den Haag, gepronuntieerd den 12. Augustus 1796., wegens Anti-Revolutionaire gezegdens en gedragingen is gecondemneerd , en zulks gratis, en pro Deo.

Zullende dit belluit worden gezonden aan liet Uitvoerend Bewind, tot Executie.

En gelyk belluit , overeenkomftig den 60. Articul der Staatsregeling , aan de Tweede Kamer ter fanctie , met en benevens het uitgebragt Rapport, en verdere Stukken,/» originali.

Onderwerpende enz.

(getekent) J- H. APPELIUS.

f. van HAEFTEN. F. van LEYDEN. D. VVERNER.;

Ten agtften : op eene Misfive van hetzelve Hof, advifeerende op de Requeste van B. P. van Ry Lankhorst.

BURGERS REPRESENTANTEN!

Bahdinus Pieter van Ry Lankhorst gewoond hebbende in den Brielle, heeft zich op den 3 October 1796., fchuldig gemaakt aan een zeer ohbehoorlyk gedrag tegens de Knegts der Schuttery en een der Gerechtsbode aldaar, mits» gaders aan het bezigen van zeer ongepaste en beledigende uitdrukkingen, zoo omtrent de Municipaliteit als de Commisfie van Administratie der gewapende Burgermagt aldaar, ter zaake voorfehreeve geapprchendcerd, en vervolgensin ordinair Proces ontfangen , is hy op den 21. December 1797., by vonnis van Schepenen van den Brielle, voor den tyd van drie jaaren gebannen, uit de Stad Brielle en den Lancle van Voorne en'Putten , met condemnatie in dekosten en mifen van de Juftitie cn van den Procesfe, en is,

ver-