is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 *? JUNY 1799.

De Befluiten , gisteren genomen, zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearresteerd zyn , de Depêches daar uit refulteerende.

Zyn ter deezer Kamer ingekornen, de navolgende, door de Tweede Kamer bekrachtigde en in Decreeten veranderde Befluiten dezer Vergadering, als:

Voor eerst: het Befluit van den $f. Mey laatstleden, (bekrachtigt den 11. Juny daaraanvolgende) waar by het Uitvoerend Bewind is gelast, om zorge te dragen, dat met betrekking tot der Kinderen Godf» ■ dienltige opvoedinge in het Stads Kinderhuis te Utrecht, eene veranderde en verbeterden vöet worde geïntro duceerd.

Jen tweeden: dat van den 22. Mey laatstleden, (bekrachtigt den U. Juny daaraanvolgende) waarby het Uitvoerend Bewind is geauthorifeerd, om aan een aantal van 14. Onder - Officieren van dc geweeze Leydfche Academie - Wagt te Leyden, derzelver Gagement te doen uicbetaalen.

7c» derden', dat van den 7. Juny laatstleden, (bekrachtigt den w- daaraanvolgende) waar by het Uitvoerend Bewind is geauthorifeerd, om in het Plan tot uitdieping der Haven te Vlaardingen, en het onderhoud der door den Oorlog verarmde Visfchers aldaar, zoodanige veranderingen te maaken , als hetzelve Bewind ten nutte van 's Lands Finantiën zal nodig ootreelen.

Ten vierden: dat van den 4. Juny jongstleden, (bekrachtigt den 11. daaraanvolgende; waar by het Uitvoerend Bewind is geauthorifeerd, om de viergebrekige Cavels van den Hondsbosfche te Betten,