Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o6 14 JUNY 1799.

gereflecteerd hebbende,, dat, offcboon by het dispofirif van hetzelve flegts mentie word gemaakt van de voormaalige Ommelanden, en van posten van Richters en diergelyke, welke mogten komen te vaceeren, echter de intentie om de exteerende vacature te Bellingwöfde en Blyham te doen vervullen, is geweest de aanleiderrde oorzaak tot liet nemen van hetzelve Decreet.

Voorts confidereerende, dat Westerwoldingerland, waarin Bellh-gwolde en Blvham zyn gelegen, ook resior» teerd onder den Hove van Juftitie van het voormaalig Gewast Stad en Lande, dat ten aanzien der wyze van vervulling van vaceerende Richter-Ambten en diergelyke, dezelve redenen en motiven applicabei zyn op het geheele resfort van gezegden Hove; en dat by Befluit deezer Vergadering van den 19. April 1. 1. in fle provilioneclc waarneming van het Drost-Ambt der Old-Ambten en van de Richtftoelen van eenige daarby genoemde Dorpen, alleen berust zynde mitsdien alle de overige, toen reeds plaats gehad hebbende vacatures, zyn gevallen ouder de dispofitie van het Decreet van den 24- daaraanvolgende.

Zoo hebben wy de Eer UI. te advifeereti tot het nemen van het volgend Befluit.

„ De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend IJ„ chaam des Bataaffchen Volks, geleezen eene Misiive „ van de Raaden in den Move van Juftitie van het voor< maalig Gewest Stad en Lande, gefchreeven den 11, M Mey L 1. daarby om geallegueerde redenen- verzoeken„ de geëlucideerd te mogen worden nopens den zin en „ meening van het Decreet, den 24. April 1.1. betrekkëfvk de vervulling van vaceerende Richters-Ambten en £ diergelyke Posten in de voormaalige Ommelanden geno» rnen.

„ Confidereerende het wezenlyk belang van het Bataat„ fche Volk te vorderen, dat alle itagnatie of oponthoud „ in de Adminiftratie der Jiiftïtie, zoo veel eenigzins mp-

gelyk zy, worde voorgekomen, verklaard, dat 'er is;

onverwylde noodzaaklykheid.

„ Confidereerende , dat de redenen en motiven , ten aan„ zien der wyze van vervulling van vaceerende Richters" „ Amb-

Sluiten