Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°&

14 JUNY 1799.

queste , zoo van de Municipaliteit van den Ouden Bosch, als van het Roomsch Catholyk Kerkgenootfchap aldaar, allen betrekking hebbende tot het Plan van Schikking, nopens de Kerk en Pastoryhuis ter dier Plaatfe , en over de gefchillen deswegens ontftaan, enz.

Hebben by monde van den Burger Reprsefentantvtf» Tomputte, uitgebragt het hier na volgend Rapport:

{Fiat Infefth *.)

En is goedgevonden en verdaan, het voorfz. Rapport te doen drukken, aan de Leden te distribueeren, en de tweede Leezing van hetzelve te bepaalen op den derden dag na de distributie. (Zonder refumtie.)

De Burgers Reprefentanten de Kanter, en verdere by Decreet van den 4. Juny 1. 1., Gecommitteerden ten Examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, houdende ingevolge Decreet van den ï. April daar te vooren, deszelfs confideratiën en advis op de Requeste van J. Beken , woonende te Hanau ; dairby verzogt hebbende dat de Agent van Financiën mogte worden geauthorifeerd , om het Penfioen aan hem door de.i Vorst van Nasfau, ter fomma van ƒ208's jaars toegelegd , alnog ter enregiftracie aantene-

m'en. *

'Hebben ter Vergadering uitgebragt, he: hier na volgend R.apport.

Bt'X-

(*, Zie de Bylaag.

Sluiten