Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ÏO

14 JUNY 1799.

Vorst, ook rle door denzelven beloofde Penfioenen , te moeten betaalen:

Zoo vermeent zy echter, dat billykheid en rechtvaardigheid, alleszins vorderen, dat aan dergelyke ongtlukkigen aan Lieden hoog bejaard, of door ziekte buiten ftaat, om voor zich den fcos't re winnen, ah is de Requestrant, hunne Penfioenen, waarop zy tot aan het eind huns leevens, hebben ftaat gemaakt, worden uitbetaald. Wat betreft, of des Requestrants verzoek zoude aanloopen tegen de aangenomen Staatsregeling, kan uwe Commisfie zulks veilig negative beantwoorden, daar hy geen Penfioen van den Lande, maar uit de Goederen van een Particulier, uit die van den geabandoimeerden Boedel van ■ dén Vorst van Nasfau, is vraagende , waarop de Staatsregeling ten dien reguarde niet kan worden applicabel gewaakt. — Ook is 't uwe Commisfie buiten alle contettatie' voorgekomen, dat 't gementioneerd verzoek niet is aanloopende tegen 't Decreet der Wetgevende Vergadef in» waarby word bepaald, dat na ultimo December annipasfali ' eeen enrtgistrath zoude mogen gefchieden, ten ware ■ iemand konde bewyzen in de onmogelykheid te zyn geweest, om binnen den geftelden tyd de opgaave zyner pratenfie te

laaten doen. ,

Dit immers doet de Requestrant, daar hy onder praefetnantie van Eede verklaart, door zyn ver afgelegene woonplaats tot in Febr. 1. 1. gantsch onkundig van voorfehreeve Publicatie en Decreet te zyn gebleeven, t geen zeer wel te gelooven is van een Man zoo'ver van den Bataaffchen grond verwvderd, en die reeds federt vier jaaren uit liefdaadige handen zyn lecvensonderhoud heeft moeten ontvangen. — Eindelyk, Burgers Reprefentanten! kan, naar'tinzien uwe Commisfie, tegen den Requestrant met mititeeren 't Decreet van 17. April 1.1.: daar de Requestrant door de Staatsregeling zelve van 't Stemrecht is uitgefloten, als hebbende reeds cirea 17 jaaren, tot herftel van zyne gezondheid, met confent van den Donateur, buiten 's Lands zyn vcrblyf gehouden. — En het is om ailen deezen, dat uwe Comnvsfie de vryheid neemt UI. voar *e dragen 't volgend Befluit:

De

Sluiten