Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 JUNY 1790,.

5^7

Overwegende, dat ter voorkoming dat een ieder wordt gevry waard van niet door verkeerde of kvvalyk geïntentioneerde verklaaringe der Publicaticn meerder te moeten betaaien dan hy anders verfchuldigt was.

En eindelyk Overwegende, dat bet belang van den Lande en de goede administratie der Finantie vordert, dat 'er ftiptelyk aan de Publicatie van den'30. November laatstleden wordt voldaan.

Befluit: Het Uitvoerend der Bataaffche Republiek aan te fchryvencn te gelasten,aan de Ingezetenen te doen kennelyk wordtn , dat ter kennisfe van het Vertegenwoordig gend Lichaam is gekomen; als of zommige kwaiyk geïnteiitioneerde zich hadden veröorlooft te verfpreiden: dat het om het even zoude zyn, of men op ieder der geftipulcerae Termvnen zyn verfchuldigde in de gedecreteerde Geldheffing fourneerde; dan of zulks binnen den vierden of laaiden Termyn wierd voldaan; en om voor te komen, dat niemand door zulke verkeerde indrukzelen zich in het geval zoude bevinden van de wrange vrugten daar van te moeten ondervinden, dat een ieder wordt geadverteerd, zoo hy, overëenkomftig de Publicatie, niet naar b hooren op ieder Termyn heeft voldaan, dat hy als dan zal moeten ondervinden, dat hy als zich aan pfigtverzuim hebbende fcbukh'g gemaakt, ingevolge den inhoud van den 37. Art. het dubbeld zal moeten fourneeren, va? geen hy anders aan den Lande verfchuldigd was.

En zal extract dezes werden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

En zal dit befluit, ter fanctie worden gezonden in conformiteit van den 6o. Art. de~ Staatsregeling, aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam.

(Gcteekent)

W. RIS.

L. KNIPHORST. R. LEWE.

En

Sluiten