is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2/2 ai JUNY 1755,

En gedecreteerd : voorfz, Misfive , niet alle de daarby gevoegde Stukken, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanten Daendels, en verdere, gecommineerd geweest zynde tot bet concipiëeren eener■Inftruétie voor den Agent van Finantie, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideiatiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreven alhier den 15. deezer; daarnevens zendende hec door het Departementaal Beftuur van de Dommel aan hetzelve ingezonden Adres van het Gemeente Bef uur van Eindhoven; daarby verzoekende, dat zommige Ingezetenen al nog mogten worden toegelaaten, evens als geduurende den tyd , daar toe by Publicatie bepaald, hun verfchuldigde optebrengen, in de refpecrive Heffingen van vier ten honderd, van de Eigendommen, en vyf of tien ten honderd van de Inkomften , — ren geleide van en tot appui van welk Adres, dienende was eene daarby gevoegde Misfive van het voorfz. Departementaal Beftuur zelve , gefchreven in den Bosch den 10. Juny jongstleden.

En gedecreteerd: voorfz. Misfive, Adres en daar by gevoegde Misfive van gemeld Departementaal Beftuur, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanten Daendels, en verdere, gecommitteerd geweest zynde tot het concipiëcren eener Inftructie voor den Agent van Finantie, om daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bevind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 15. dszer, daarby, ingevolge hec 177. Art. der

Staats*