is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai JUNY 1799. 7«5

Staatsregeling, ter dispofitie overleggende, het aan hetzelve Bewind door het Departementaal Beftuur van de Dommel gezonden Request van R van den Hoek, cum fuis, allen Gecommitteerden uit de Roomschgezinden te Jppeltern, wegens het Kerkgebouw aldaar, om daarby geallegueerde redenen verziekende, de voorziening des Vertegenwoordigenden Lichaams wegens zeker ten voorfz. R.equeste gemeld verfchil, ter zaake van het Kerkgebouw te Appeltern voorn., ontftaan.

En gedecreteerd: de Requeste en Bylagen , by voorfz. Misfive gevoegd, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanten Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden, tot de KerkeJyke zaaken, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 15. dezer; houdende, ingevolge van, en ter voldoeningc aan het Decreet van den 29. April, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van P. Beekman, wonende te Noordwyk aan Zee, daarby ver. zogt hebbende, dat hy Suppliant, onder het genot van vrydom van alle Dorpslasten, in de geruste en vrye bewooning van het Schoolhuis aldaar mogt worden gelaaten, als mede, dat aan hem die tractementen en emolumenten, op welk hy is aangefteld, en die, zo door hem als door zyne voorzaten zyn genoten, zo al niervermeerderd, althans niet verminderd mogten worden,- —Tendeerende hetzelve advis: dat opzichtelyk des Suppliants verzoek, om met het voortdurend genot, van zekere in de Requesce gemelde fomme, zynde een gedeelte zyner jaarlykfche inkom-

fteu,