Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai JUNY 1709; 73r

mer, op den 4. daar te voren , hebben gepermoveerd tot de niet bekrachtiging van het op den 22. April dezes jaars na ingenotnenen confideratiën en advis van den Hove van Justitie, over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland, by deeze Vergadering genomen befluit, op de Requeste van Elifabeih Heiligers, Jacobus van Leuven, en verdere naastbeftaande van Jan van Leuven, thans crimineel gedetineerd te Enkhuizen, ter zaake van een door hem, op den 26. February jongstleden begaanen manflag, aan den perfoon van Gerrit Speleveld; — tendeerende gemeld Ulieder befluit, om der Supplianten gedaan verzoek te accordeeren , en aan den voornoemden gedetineerden Jan van Leuven, zyne onvoorzichtigheid te remitteeren en te vergeeven, en mitsdien het misdadige het geen 'er zoude mogea gelegen zyn in den door hem geple^gden ongelukkigen en byna noodlottigen manflag te abóleeren en te niet te doen, en al hetzelve gratieufelyk kwyt te fcbelden, mits zich tot zo lange buiten de Stad en Jurisdictie van Enkhuizen onthoudende, tot tyd en wylen aan de Municipaliteit aldaar zoude zyn gebleeken, dat hy zich met den Vader en de verdere Bloedverwanten van den overleeden Gerrit Speleveld, in der minne, of des noods, met inlercesfie, en ter arbitrage van den Rechter, in redelykheid zal hebben verzoend.

De Tweede Kamer, den meergemelde mandag in deszelfs aart en onderfcheiden omftandigheden, als zeer zonderling en zeer bedenkenswaardig befchouwende, heeft vermeend, dit befluit niet te mogen bekrachtigen, immers voor als noch, en zo lange niet met meerdere, dan tot dus verre gefchied is, zyn ingenomen, legaal en in forma probanti gebracht alle de bewyzen welke vereischt worden, om het gepleegde in zyn waar daglicht te ftellen, en de daad in 't moedwillige, culpofe, of cafuale, zodanig en volkomen te kunnen onderfcheiden, als het gewigt van dat zo zonderling geval vorderde.

Na dus, genoegzaam met de eigen woorden, te hebben opgegeven de motiven van weigering, zo als die voorkomen in de conclufie van het ter Tweede Kamer uitgebragt en vervolgens gedrukt rapport harer perfoneele Commisfie, met welke conclufie zich dezelve Kamer heeft geconZz 4 for-

Sluiten