is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 JUNY 1799.

9*9

cfere, by Decreet van den 27. Maart laatstleden; Gecommitteerden , ten examen van de Requeste van H. van den Bosch en L. Nieuwenhuys, zoo voor zich als namens de verdere Roomschgezinde Ingezetenen te Dirksland ; daar by, uit hoofde dat zy eenige der reeds ingezamelde Penningen , tot het ftichten eener Roomfche Kerk te Dirksland voornoemd, te kort kwamen, verzogt hebbende authorifatie voor het deficiëerende van al zulke penningen, in het voormaalig Gewest Holland eene Collecte te mogen doen; hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Op den 27. Maart deezes jaars, Committeerde Gylieden uwe Medeleden de Burgers van Reyen, van Zonsbeek en van Hall, om deeze Kamer te dienen van confideratiën en advis, op eene Requeste van Hermanus van den Bosch en LambertusNteuwenhuis, te Dirksland, zoo voor zich, als (zoo alsby de Requeste is gepofeerd) namens de verdere Roomschgezinde Ingezetenen aldaar; om geallegueerde redenen , verzoekende, dat hun Requestranten moge worden gepermitteerd tot het ftichten eener Roomfche Kerk te Dirksland voornoemd, waar toe zy reeds eenige •gelden byeen hadden , voor het defiiciëerende in het voormaalig Gewest Holland eene Collecte te mogen doen.

By de lecture deezer Requeste, Burgers Reprasfentanten ! aan uwe Gecommitteerden zynde gebleeken, dat wel de Ondei tekenaars fpraken uit naam hunner Medeburgers van den Roomfchen Eerdienst, doch geen het minfle bewys hunner qualtficarie tot het doen van zoodanig verzoek, of het verzamelen van zoodanige Penningen, by hunne Requeste hadden overgelegd, het geen echter aan Uwe Commisfie voorkwam, een volihekt verëischte te weezen, maakte zy geene zwarigheid, om de Requestranten, die zy veron ierllelden in deezen uit onkunde te hebben gedwaald, des wegens 011 Ier de hand te doeli vefwigMniffl 6 tigd