Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aSJÜNY/ 1799. . 5>47:,

gen, al noch aan hem mogen worden geaccordeerd; ' En gedecreteerd, voorfz Requesce en Bylagen $ m originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanten Daendeh, en verdere Gecommitteerd gewest zynde, tot het corictpiëeren eener Infiructie voor den Age ,t van Financiën, om d a:omtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van den Krygsraad der gewapende Burgermacht te Monnickendam; om daarby geallegueerde redenen $ verzoekende, dat deiVjunicipaliceit der gemelde Stad moge worden gelast aart voornoemden Krygsraad, tegen behoorlyke quitantie aftegeeven zoodanige penningen, als door de Gontri^uablen binnen dezelve Stad woonachtig, voor dei inftandhouding des Wapenhandels over den jaareti 1797. en 1798. zyn opgebrugt, ten einde daaruit alle derzelver 'fchulden volgens ten Requeste geannexeerde Notitie te kunnen voldoen, en het overigë tot du behoeften voor deezen 1 openden jaare gerequireerd wordende te èmployeercn.

En gedecreteerd: voorfz. Requeste eri B/laagë j in- originali.' te ftellen in hancen van dc Burger* Repradehtanten Fompe van Meerdervoort, Ttteurfiitge, llartevelt, van den Braakt van Hall, App'èlius , Khiphorst en van< Royen , om daaromtrent der' Vergadering te dienen van coniideratiëu en advis,

Is geleezen de Requeste van de Leden der Doops* gezinde Gemeente te Zwolle; daarby verzoekende, dat Art. 2. van het 1. Hoofddeel van het Regleffienr der gewapende Burgermacht zoodanig moge worden 'gemodificeerd, dat de Leden der Doopsgezinde Gemeente, die, uit vrees van hun geweeten te bevlekOeo s 'ker §

Sluiten