Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?+8 a8 JUNY 1700.

ken, nimmer de wapens gevoerd hebben in derzelven midden mogen blyven woonen, getrouw aan hunne Godsdienftige Beginzelen, zoo wel als aan de wetten van den Lande.

En is uit hoofde van het Decreet, door het Vertegenwoordigend Lichaam genomen, berreklyk dc arganif. tie der Bataaffche gewapende Burgermacht „ het verzoek by voorfchreeve Requeste gedaan, midi deezen geh mden voor vervallen.

De Burgers Reprtefentanten Leemans, en verdere by Decreet van den 13. Juny jongstleden, Gecommitteerden , ten examen van eene Misfive van hec Uiivoerend Bewind der Bataaffche Republiek, houdende, ingevolge Decreet van den 15. Mey te vooren, deszelfs advis op eene Misfive van hec Collegie van Hoog Dykheemraaden van het Oude Land van Ahena; zich beklaagd hebbende over die van den Zuid Hollandfchen en Nieuwen Altenafchen Polder, welke hen verhinderd hadden in de executie van zeker Reglement, door het Committé van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van het voormalig Gewest Holland op den 3. February 1798. gearrefteerd, om te ftrekken tot een vasten regel, waarna de DykCollegien, ingevalle van Overftrooming der Landen van Heusden en Altena, zich moesten gedragen; en voo*»» verzogt, dat hetzelve Reglemenc effecc fortcercn, en fiiptelyk naargekomen moge worden,enz.

Hebben ter Vergadering uicgebragc hec hier na yolgeisd Rapporc;

mat inftrüo. (*)

En heefc de Vergadering, om redenen, daarvoor

duw

(*) Zh Bylaag A,

Sluiten