Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aB JUNY 1799.

<3e 3 dac het Vertegenwoordigend Lichaam geliefde op re heffen zekere furcheance, op den 8 Maart 1798. 4oor de voormaalige Conftituëerende Vergadering verleend aan //. J. Mey er, gedimitteerden Schout en Secretaris van den Dorpe Geldermalfura voornoemd;

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier na yplgend Rapport:

BPPvGERS REPRESENTANTEN!

Het behaagde Ulieden volgens Befluit van den 31. Mey laatstleden, in handen van uwe Medeleden de Burgers van Galen Hartevelt en deu Spreeker , te ftellen zeker Reftuest van Schout en Gerechte van Gelchrmalfum, daar* by ptp geallegueerde redenen verzoekende , dat het Vertegenwoordigend Lichaam gelieve opteheffen , zekere furcheance op den 8. Maart 1798. door eie voormalige Gom ilitueerende Vergadering verleend aan H. J. Meyer), gedimjtteerd Schour en Secretaris van gemelde Dorpe Geldermalium, mitsgaders eene Misfive vau bet gewezen Intermediair Adminiftratif Beftuur van het voormalig Gewest Gelderland, den 13. April 1798, ter voormalige Conftitueerende Vergaderinge ingekoomen, en daarby berigtende pp de Requeste van meergenoemde H. J. Meyer, gelyk mede van een Misfive van het voornoemde Intermediair Beftuur in dato den 5. September 1798. alhier ingekomen , daarby vsrzockcndc fpoedige afdqeuin ge deezer Zaak.

Wy hebben Burgers Repasefcntanten deeze Requeste vat] Schout en Geregte van Geldermalfum , gelyk ook fïe daarby gevoegde "Requeste van den Burger H. % Meytr, om te blyven coritinueeren in den post als Schout eti Secretaris van bovengemelde Plaats , als mede het ïng-koómén berigt op hetzelve Request, van het geweezen Adminiftratif lieftaur van het voormalig Gewest Gelderland , met alle de daarby en nevensgaande StukkenenpyerdeeZe" zaak alsnog hangende Proceduures, met den pehqo^yke aandsgt geëxamineert en overwogen, en het

Sluiten