Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 JUNY 179c. 95*

is ons niet zeer onduidelyk . maar alleszins kjaarblyklyk voorgekomen, dat deeze zaak met den gantfchen e-geheeien aankleeve van dien aart en tiatunr is» dat dezelve noch een point.van Ulieder deliberatiën kan uitmaaken , a's behoorende tot den ordinaires Rechter, noch veelmilder dat'er re.'enen zouden exteeren , om zoodanig favorabel op het verzoek des Requestrants teadviieeren , waardoor hv Supoliant wederom in deszelfs Post als Schout en Secretaris van Geldermalfum zoude behooren ie worden herfteld, en gerehabiliteerd. — Eensdeels zoo uit hoofde van 's Mans niet zeer meriteerend Caracter, anderdeels uit aanmerking van deszelfs gehouden gedrag als Schout en Secretaris dier plaats; derdens en wel voornamentlyk uit oorzaak dat hy H. J. Meyer is, althans voor de omwenteling van den Jaare 1796. .altoos gew. est is een openbaar aanhanger en zelfs yverig voorftander van het geweezen Orange en Ariftocratisch Beftuur, waar doof hy zoo als in het gegeeven berigt van het Adminiftratif Beltuur, wel en te regt word aangemerkt geen Stemrecht hebben kan, en ook volgens het inzien en naar de sedagten van Uwe Gecommitteerdens, daartoe volgens de We van Staatsregeling niet bevoegt noch geregtigd is. Het ïs derhal ven uit confideratiën van dit alles, en ons volkomen en alleszins conformeerende met het bengt van het eeweezen Adminiftratif Beftuur van het voormalig Gewest Gelderland, en hoegenaamd geene redenen vindendewaaromrae de verleende furcheance langer zoude behooren .te worden gecontinueerd, dat wy van oordeel en adviiezoude zvn - dat aan het gedaan verzoek van Schout en Gerechtevan Geldermalfum, ter opheffing van de verleende furcheance, in de zaak van ƒƒ. J. Meyer, zoude behooren te worden voldaan , en ingevolge van dien den Requestrant H. J. Meyer, met zvn gedaan verzoek om afs Schout en Secretaris van den Dorpe Geldermalfum te mo^e worde herfteld, zal worden getenvoijeerd naar den ordinaires Rrchter, en dat uit hoofde voorfz. de verleende Surcheance komt te vervallen.

En zal Extract deezes aan de Tweede Kamer tot informatie gezonden worden, als mede aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om hiervan aan Schout O 00 4 ea

Sluiten