is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 J U L Y 1799. 327

doen aantekenen, zullen worden gezonden aan hec D p : tementaal Beftuur , het welk daar van zal doen fcrmeeren, en voor het begin van Maart en September, aan den publieken aanklaager in elke Ge. meence doen verzenden , de Lysten van zodanige Perfoonen, welke op Gronden of in Wateren onder het Rechtsgebied gelegen, op gemeene of eens anders Gronden zullen mogen jaagen, Vogelen of Visfchen , met last, om daar van Copie ter hand te ftellen aan de Gerechts-Bodens, Gerechts Dienaars , en alle zodanige Perfoonen , als in deezen tot hec; doen van calanfiën op publiek gezag , onder zyn Resfort of Jurisdictie gevonden worden; en dat die geenen, welke zich op de een of andere wyze tusfchen de voorfchreeve twee bepaalde tyden aangeven , en voor de volgende generaale aangifte en aanfchryving daar van wenschten gebruik te maken , kunnen begeeren, dat daar van ten hunnen j redelyken kosten eene byzondere opgave aan het Departementaal Beftuur, en eene aanfchryving aan den publieken aanklaager, of aanklaagers van dat District, of die Districten, waar onder hy zal willen jagen Vogelen of Visfchen worde gedaan ; wordende de publieke aanklaagers .gelast, om behoorlyk zorge te dragen , dat dit Reglement in alle deszelfs deelen lliptelyk worde naargekomen ; en dat de GerechtsBodens, en Gerechts Dienaars, welke by deeze tot hec doen van bekeuringen, en beboetingen worden gequalificeerden bevoegd verklaard; als mede zodanige Perfoonen, welke daartoe nader mogcen worden gequalificeerd » hunnen plichc getrouw betrachten.

Art. 10.

Dat de Gerechts-Bodens en Gerechts-Dienaars, als mede zodanige Perfoon».1, welke, tot het doen

van