is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 JULY 1799» *3S

Hepen, om remisfie der by hun verfchuldigde Huurpenningen.

Ten zevenden'. Van het uugebragt Rapport door de Burgers Reprsefentanten Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van den Raad der Gemeente van Hemelumer Oldepkart. en Noordwolde, aangaande het door hun ingezonden Plan van Schikking en vergelyk over de Kerk enPastoryhuizinge te Oudega.

Ten agtfïcn'. Van eene Misfive van het Uitvoe» rend Bewind, relatif het verzoek van C. Scftilp, sum fuis, om zekere Landeryen aan den Lande te mogen afitaan.

Ten negenden: Van het uitgebragt Rapport door de Burgers Reprsfentancen Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van de iVjunictpaliceit van Qbdam, daarby verzogt hebbende de beflisfmg van het Vertegenwoordigend Lichaam, op een daar bygaand Plan van Vergelyk, nopens de Kerk en Pastoryhuizinge der voormaals Heerfchende Kerk aldaar. En

Ten tienden'. Van het uitgebragt Rapport vm de Burgers Repraefentancen Blydenjlein, en verdere Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van den Raad der Gemeente van den Haag, betrekkelyk de herftelling van eeaige, zedert den 22january 3793 geremoreerde Ambtelmren.

Is