is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGE,

behoorende tot de befluitenvan den 4. July ijyo.

BURGERS REPRESENTANTEN!

Jayult Brerfluit^ai] den 23' Oéloberl. 1., is in handen gefield van Uwe Medeleden Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden tot de Kerkelyke zaaken, om der Vergaderinge daaromtrent te dienen van confideratiën en advis , de Requeste van W.Eynenborg, Jan Martinus Lummius u rf %etelaar%"* Gequalificeerden van de Roomsch-Catnolyke Gemeente te Hilvarenbeek, in het voormaali» Gewest Bataafch-Braband, en door dtezelve Gemeente benoemd tot het m werking brengen van het zesde der Additioneele Articulen tot de Afte van Staatsregeling: om daar by geallegueerde redenen verzoekende, dat door het Vertegenwoordigend Lichaam moge worden verklaard, dat voornoemde Gequalificeerden in deezen allenzins conform hebben gehandeld met de Wet en Publicatie , en mitsdien aan het Roomsch Kerkgenootfchap te Hilvarenbeek worde toegekend het volkomen recht tot naasting van het plaatfelyk Kerkgebouw en de Pastórvhuizinge, benevens den daaruit yoortvloeyenden eigendom, onder al zoodanige conditiën en voorwaarden, als by het daar nevens ingezonden Plan van fchikkinge zyn voorgefchreeven.

Uwe Commisfie Burgers Reprafentanten! ditReque* en Bylagen befioorlyk geëxamineerd hebbende, is daaruit aan haar gebleken,dat het Plaatfelyk Bewind te Hilvarenbeek, na vooraf gedaane telling der Zielen en taxatie van het Kerkgebouw en Pastoryhuis der voormaals heerfchende Kerk aldaar, een Plan van fchikking, opzichtelvk de masting daarvan geformeerd, en hetzelve L de onder? hhï ZuW^Tuc laPPe" tet examinatie aangeboden La,iWekn2n' f,elïaIven «enige poinéten vau weinigaanbelang, hoofdzaaklyk hier op nederkomt:

A 1°. Dat.