is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

gravinge hunner Lyken zal worden aangeweezen $ ofwel, dat het begraven , zoo als thans in gebruik is , door eikanderen zal gefchieden. De Gecommitteerden van de Roomsch Catholyke Gemeente, namens de overige Leden van dezelve Gemeente , in voorfchreeve Plan van fchikking genoegen nemende, Melde tevens aan het Plaatfelyk Beftuur voor: i°. Dat de bepaalde ibm van uitkering, aan de Gereformeerde Gemeente te doen, zou gefchieden in één Termyn, en wel op den i. Mey deezes Jaars i799"> op welken dag dan ook het Gereformeerd Kerkgenootfchap het Dorps Kerkgebouw aan de Roomschgezinde Gemeente zouden moeten inruimen, na alvorens een behoorlyk contract van afftand, voor altoos, vau voorfchr.Gebouw, tusfchen beide voornoemde Kerkgenootfchappen zouden zyn gepasfeerd. z°. Dat ten aanzien van het Pastoryhuis, de Predikant der Gereformeerde Gemeente de iuwooniiig in hetzelve zou blyven genieten, tot den iften Mey des jaars 1801., tegen betaling der gewoone Huur, mits ook daarvan een behoorlyke Acte van afftand voor altoos gepasfeerd worde. In deeze, «aar het inzien Uwer Commisfie, over het algemeen zeer billyke voorwaarden , namen Gecommitteerden van het Gereformeerd Kerkgenootfchap niet alleen geen genoegen, maar deeze weigerden zelfs om te treden in eenigerhande Plan van fchikking, grondende derzelver weigering op de navolgende fustenuën, zoo als dezelve breedvoerig vervat zyn in hunne Memorie, aan het Gemeente-Beftuur van Hilvarenbeek overgeleverd.

i°. Dat aan het Roomsch Catholyk Kerkgenootfchap geenzins het recht van voorkeus of naasting kan toegekend worden, om reden, dat het Gereformeerd Kerkgenootfchap in de Bataaffche Republiek, onder alle Kerkgenootfchappen de relative meerderheid van Zielen uitmakende, dus ook, in iedere plaats, de voorkeus van naasting, zoo die te pas kwam, zoude hebben. a°. Dat alzoo het Gereformeerd Kerkgenootfchap, reeds zedert anderhalve Eeuw, in hfct wutiig beA a zit