is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i% JULY 1799. 885

Gerrit Claafen, in hec najaar van 1796 gelegen hebbende op de Rivier de IVaal, by, of voor bet Fort St. Andries, welke daar door eene inbreuk zoude hebben gedaan, op de hoog- en gerechtigheid des toenmali^en Landfchaps, en op de Jurisdictie van den Ho. j van JulUtie van net voormalig Gewest Gelderland.

Tendeerende hetzelve advis, om den Requestrant te authorifeeren, met den verderen voortgang der proceduures, ten Requeste gemeld, te fupercedeeren.

En is goedgevonden en verdaan , de tweede leezing van voorfchreeve iVlisfive te bepaalen, op aanftaanden Donderdag, den 0.5 July,

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind' der Bataaffche Republiek, gefehreeven alhier, den 17 deezer, fub No. 148; houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet van den 18 july 1,1., deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van de Municipaliteit van Erp, gelegen in het Departement van den Dommel; daarby verzogt hebbende , dat mogt worden geapprobeerd , zeker Reglement, betrekkelyk het deken of vlaggen van Turf, in de Heide aldaar.

Tendeerende hetzelve advis, om gemeld Reglement, met uitiaating van Art. 4. en met by voeging van het recht van parate executie, conform de manier aldaar gebruikelyk, tot verhaal der boeten, met de kosten, zo als hetzelve ligt, te approbeeren,

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfchreeve Misfive te bepaalen, op aanftaanden Donderdag, den 25 July.

Iii 3 Is