is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as JULY i?29

887

daarby verzogt hebbende, continuatie van het aan hem toegelegd Penfioen.

En tendeerende hetzelve advis , om het verzoek by voorfchreeve Requeste gedaan, te accordeeren.

En is goedgevonden en verftaan, de tweedèleezing van voorzegde Misfive te bepaalen, op aanftaanden Donderdag, den 25 July.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefehreeven alhier, den 18 deezer, fub No. 151; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet, van den 5 Juny IX , deszelfs confideratiën en advis , op de Requeste van H. Bode, Commis van 's Lands Maga zyn te Has/elt, daarby uit hoofde van de lylortb ficade van zynen voorfz. Post verzogt hebbende met een jaarlyks Penfioen, geëvenredigd aan zyn Traétemenc, a ƒ 300 begunftigd te mogen worden.

En tendeerende hetzelve advis , om het ver» zoek by voorfchreeve Requeste gedaan , te accordeeren.

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen, op aanftaanden Donderdag, den 25 july.

Is geleezen esne Misfive van het Uitvoerend Be* wind der Bataaffche Republiek, gefehreeven alhier, den 18 deezer, fub No. 152; houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet, van den 7 Juny 1.1 , deszelfs confideratiën en advis, op eene Misfive van de Municipaliteit der Stede en Lande van Niervaart, gezegd de Klundert; daarby verzogt hebbende, dat, ten behoeve derzelver Stele, fpoedig ordonnantie mogt worden geflagen do^r da Commisfie vanFinantie, over het voormalig Gewest Iii 4 Hol-