Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

934 13 JULY 1799-

voldoende bewyzen te neemen by den Bataaffchen Commisfarisi en by gebreeken van dien, by de Re* geering der Plaats zal worden geverifieerd, dat tietzelve Te Dantzig opgekomen, opgelost, en verbleeven is; om aldaar in de Smeederyen tot Land- en Bouwbehoeftens verwerkt te worden.

En zal Exrraét deezes, meten benevens de voorfchreeve Kequeste en Bylage, in originali, aan het .Uitvoerend Bewind worden gezonden , tot deszelfs inioimatie. ' .... „

En zal, oveieenkomsrig bet 6o Articul der Scaatsregelïrig, dl: Befluit ter bekiachtiging worden gezon. den aan de tweede kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen V'olks , met en benevens de voorzegde MisfiveRequeste en Bylage, in originali. (zonder refurntie.')

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bemnd\<X Bataatiche Republiek, gefehreeven alhier, dea 9 deezer, fub No 75; ter geleide, ingevolge het 6 Articul oer Publicatie, van den 20 rwey 11., der door het Departementaal Beftuur van de hemt, aan hetzelve Bewind gezonden Ly.-ten van Perfooren in het Stemregister ingefchreevèh-; op onder, fcheidene Plaatfen, behoorende onder het bovengemeld Beftuur, voor zo verre die Lysten reeds by hetzelve waren ingekomen.

En is voorfchreeve IVlisfive aangenomen voor Notificatie ; zullende de daarby overgelegde Lysten ter INationaaie Cancelaiye worden gedeponeerd, en hier van, by Extract deeZes, kennis gegeven aan de Tweede Kamer, tot informatie.

Is seleezen eene Misfive van hec Uitvoerend Be%iU Bataaffche Republiek, gefehreeven alhier

den

Sluiten