Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 JULY 935

den 19 deezer, fub No. 153; houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet van den 8 july j.1., deszelfs confideratiën en advis, op eene Misfive van het Gemeente-Beftuur der Stad Arnhem, daarby verzogt hebbende restitutie eener fomma van ƒ548:10, door gemelde Gemeente-Beftuur betaald aan de Wagt« doende Burgers binnen voornoemde Stad, by gelegenheid dat gemelde Burgers eenige Wagten en Posten door het fubiet vertrek, van het Guarnifoen aldaar hadden bezet.

En is , conform he: advis van het bovengemeld Bewind, gedecreteerd, het veizoek van het voorn. Gemeente-Beftuur mits deezen ce declineeren en te wyzen van de hand.

Waar van by Extract deezes aan het voornoemd Bewind zal worden kennis gegeven.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefehreeven alhier, den 19 deezer,/«^ N°. 163; daarby, ingevolge het 171 Articul van de Staatsregeling, ter dispofitie van het Vertegenwoordigend Lichaam zendende, de door het Departementaal Beftuur van de Esmsian hetzelve Bewind toegezonden Request van C. L Stathouwer cum luis, woonende op hec Eiland Schiermonikoog, daarby verdoekende, dat aan hun Requestranten,door de Municipaliteit aldaar rekening worde gedaan van de Strand- en Stuivergelden, door haar zederd eenige jaaren ontfangen, als ook dat hun Requestranten de verfchuldigde Impoiitien en Wielgelden, door de Ingezetenen van voorfz. Eiland betaald, en de Adrninirtratie der revenuen van hetzelve worde terug gegeven.

En gedecreteerd, de by voorfz. Misfive overgelegde Requeste en Bylagen, in originali, te zenden Mmm 4 aan

Sluiten