Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as J U L Y 1799. 1087

GECONTINUEERDE ZITTING.

Donderdag den 1$ Juiy 1799. *4 Avonds halfzeven uuren.

Is geleezen de Requeste van Juriaan Jacobs, geboortig van Smirna, verfcheiden Jaaren ter Zee gevaaren, doch zedert drie Jaaren te Am fier dam ge v-oond hebbende en zich thans te "lomfoort, in het voormalig Gewest Utrecht, onthoudende; om geavanceerde redenen verzoekende,dat 't het Vertegenwoordigend Lichaam moge behaagen, aan hem Suppliant gunstig te willen remitteeren het Bannisfement, waar toe hy onder anderen onlangs, by Vonnisfe van het Committé van Justitie der Stad Amflerdam is gecon demneerd geworden, ter zaake by de voorfchreeve Requeste gemeld, en daar van aan hem te werleepen Brieven van Rappel van Ban, in optima formd; en dat, hangende de deliberatiën hierover, moge worden gefurcheerd de executie van het vooifchreeven Bannisfsment.

En gedecreteerd, de voorfchreeve Requeste, in originali , te zenden aan Praïfident en Raaden in den Hove van Justitie over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland, om, met terugzending derzelve , daaromtrent der Vergaderinge te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Theodorus van der Vliet, Secretaris te Maarfen; daarby met allegacie van redenen, verzoekende, Brieven van Creatie als Notaris.

En

Sluiten