is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *35 5

Manier van procedeeren in Crfa mineele zaaken, zoo voor de Burgerlyke Rechtbanken als voor de departementaale G«* rechtshoven.

van 't in verzekering nemen van misbaadigb beschuldigde of verdagte, pers0onen.

Art. 1.

Niemand mag befchuldigd of in verzekering genomen worden, dan uit krachte der Wet, in de gevallen en volgends de wyze door dezelve hierna voorgefchreven.

Art. 2.

Ieder Burger is onfchendbaar in zyne wooning. Zyns ondanks mag men nimmer in degelve treden, ten zy uit krachte van een Order, Bevel of Decreet van Gyzeling eener daartoe bevoegde Macht.— Zoodaanig Bevel hebben alle Openbaare Aankiaagers, 't zy Procureur-Generaal of Bailliuw, en ook de Exfecuteur vaneen Departementaal Gerechtshof of een Schout-Crimineel, ieder in zyn Departement, Territoir of Gemeente, uit den aart van hun Ampt, en uit krachte deezer Wet, in de gevallen hierna Art. 4. gemeld; alsmede in het exfecuteeren der Decreeten, Art. 17, 45 en 77 befchreveu.

P 3 Art. 3.

%. 1. m

zelve mag \ niet gefchieden dan uil krachte der Wet.

§.2. Niet in Burgerhuizen, dan door of ap ordre van een bevoegde Macht,