Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5Hoe te handelen, wanneer tegen een Hefckuldigden,die niet in Gevangenis of Gyzeling is,een Vonnis wordt geiïr' redeerd, tot welks exfecutie deszelfs per (bon noo" dig is.

wanneer de Befchüldigde , in dat geval voor den Rechter geroepen zynde, niet compareert.

$ 164.. Hot hv van zoodaanig Vonnis zal kunnen doen aan teekenen sip(pél of Revifie, en V zeh'e anders zal 5i' rder. geeoiftcuictrj.

deren, al* omtrent de kosten ter di t zaake reeds gevallen. — En zal de Rechter, na verboor van den Publieken Aanklaager, daar op rüspone ven, zoo als dezelve naar de taart en roediagt der zaake zal oordeelen te behooren. Art. 162.

Wanneer by het Vonnisfe, Art. 14T. en 160. gemeld, zoodaanige ftraffe of correctie is bepaald, waar toe desGecondemneerdens perlöeneele tegenwoordigheid noodig is, zal de Rechter, voor de pronunciatie, den Gecondemneerden doen ontbieden, om op zeker bepaald uur voor denzelven te verfchynen , hein dan den inhoud van 'c gearresteerde Vonnis aankondigen, en hem voords eenige dagen van beraad vergunnen, of hy vermeent daar van te mogen en moeten appelleeren of Revifie te veizoeken; zullende hy_ inmiddels worden gehouden in Gyzeling, doch metvryen toegang van Vrienden en Practizyns.

Art. 163.

Indien hy niet compareert, en uit het Relaas van den Exploictier of Bode niet met zekerheid blykt, dat het onthod tot zynekennisfe gekomen ia, zal hy andermaal worden ontboden; en dan weder niet compareerendc, door den Rechter, ex efficio, worden geordonneerd Apprehenfie op zyn Perfoon.

Art. 164.

Den vergunden tyd van beraad verlopen zynde, zal, op den bepaalden dag, het Vonnis worden gepronunciëerd en tellens geëxlëcuteerd, ten ware de Gecondemneerde , ten minlten twee dagen bevoorens, hackie verzogt, dat door den Griflicr of Secretaris, na de pronunciatie, onder de Sententie of het Vonnis geReld zoude mogen worden , dat hy daar van hadde doen aantet kenen Appel of RfH-jfie, welk verzoek in zoodaanig geval altyd zal werden, geaccordeerd.

Art. 16*5,

Sluiten