Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 307 )

Art. 165.

En zal de Gecondemneerde na die pronunciatte en aanteekening weder worden in vryheid gefteld, mids zich verbindende en voldoende Borgtocht ftellende, volgends het FormuljerLitt. H. H., dat hy, op requifitie van den Rechter in Appél of Revifie, weder perfoonlyk voor denzelven zal verfchynen.

VAN HOOGER. BE-ROEP

166.

Geen Publiek Aanklager zal immer van eenige Dispofitiën of Vonnisfen in Crimineele zaaken uitgebragt, hooger Berpep, 't ay by Appél of Revifie mogen verzoeken,

VAN APPéL OF REFORMATIE.

rui,,

Van de onderfcheidene Dispofitiën bv den aanvang of in deu loop van Extraordinaire Crimineele Procedures by de Burgerlyke, Rechtbanken uitgebragt, en van derzelver

Von«

$ 165. De

Gecondem<iecrde,Appélf Revifie hebbende 'loeft aanteekenen, wordt niet ontfiagen dan onder belofte en borgtocht van weder in Perfoon te zullen verfchynen , wanneer hy wordt ontboden.

i 167. Van Dispofitiën )y den aanvang of in den

% 166. Publieke Aanklaagers mogen nimmer Appél of Revifie verzoeken.

Sluiten