Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3^9 >

Art. 170.

Tegens die Confignatie zal hy van aen Griffier ontvangen eene Quitantie , met belofte van restitutie, indien en voof* zoo veel het Vonnis der Rechtbank by het Departe-, mentaal Gerechtshof zal worden te niet, gedaan.

Art.

Van alle andere Crimineele Vonnisfen der Rechtbanken mag door den Befchuldigden aan het Departementaal Gerechtshof worden geappelleerd.

Art. 172.

Buiten dc gevalkn Art. 16a. tot 165. vev meld, zal uiterlyk op den tienden dag, na de prommciatie van een Vonnis, de Gecondemneerde, daar van willende provoeeeren, zulks door den Secretaris van de Rechtbankonder het Vonnis, moeten doen aanteekenenzullende, wanneer dk niet is gefchied he' Vonnis daar door bekomen kracht' van Gewysde; waar tegen geen Reliëf zal worden verleend.

Art. 173.

Het voorfz. Appél moet by het Gerechtshof vervolgd worden binnen den tyd van vier weeken, te rekenen van den dag der gedaane aanteekening, en wel zoo laanig, dat binnen dien tyd het Appoinciement, bp het Request van Appél verleend, aan den Bailliuw zal moeten zyn geïnfinuëerd; by gebreke van t welk het hooger Ber»ep zal werden ge-

hou-

$ 170. Voor

iie gcconflgneerie boe'ens zal de Griffier Oititantie geven, met belofte van restitutie , inditn en voor zoo veel het Vonnis wordt t0 niet gedaan.

S 171. Van

alle andere Crimineels Vonnisfen valt Appél.

5 171.Wanneer provoca» tle-te doen aanteekenen.

f 173. Wanneer te vervolgen.

Sluiten