Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3*° )

J 174- Wanneer daaromtrent Reliëf verleend zal mogen worden.

$. 175. Wat

by het Heeuest om Appél of Reformatie moet worden overgelegd.

$. 176. Hoe

daarop te disponeere» en te procedeeren.

VAN REVISIE.

§. 177. Van

welke üispofittenen l'onnisfijn geen Revifie velt.

houden voor vervullen, en het Vonnis gegaan in kracht vau Gewysde.

Art. 174.

Daar van zal mede geen Reliëf worden verleend, dan om redenen in Rechten gegrond en behooilyk beweezen.

Are. 175.

By 't voorfz. Request zal moeten gevoegd zyn de Acte van aanteekening, een Recief van den Griffier wegens de Confignatie der Geldboete in het Vonnisfe vervat, of Copie der Acte van Borgtocht of andere zekerheid, welke daar voor zal zyn gefteld.

• Art. 176.

Op zoodaanig Request zal het Hof verleeuem of een Appoinctement van Comparitie,, of van de verzogte Citatie; en zal ver¬

volgends worden geprocedeerd even ais ia gewoone Civiele zaaken.

Art. 177.

In Crimineele zaaken zal geene Revifie worden vergund, van eenige Dispofitiën by den aanvang of in den loop van een extraordinair Proces by een Gerechtshof uitgebragt; noch ook van Vonnisfen. by 't zelve in extraordinair Proces op Confesfie of Bewys gewezen; als mede niet van Sententiën, waarby het Hof een Vonnis eener Burgerlyke Rechtbank in Appél of Reformatie geheel en

Sluiten