Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E N, Behoor ende tot de Bejluiten van 30. July 1799.

BURGERS REPRESENTANTEN!

Wanneer wy met eenen oplettenden aandacht den tëgenvyoordigen (laat van ons Vaderland befchouwen, dan zeker, Burgers Vertegenwoordigers! laat ons der waar. heid hulde doen, dan zéker zien wy, met-eene angstvallige zorg, den -moedyken loopbaan dien wy weder (laan in te treden. Wy gevoelen toch, in eene groote mate, het bezvvaarlyke dat zy (leeds ondervinden die *sLandszaken beduren, in een tydftip dat den Ingezeten zo drukkend is. De rampen van den Oorlog , het ftilftaan van de Vöornaamfte takken van onzen Handel, de tegenfpoeden die de Landman dit Jaar ontmoet, hebben ook op den ftaat van 'sLands Geldmiddelen den nadeh'gften invloed j en in fiede van de wenfchen van ons hart gehoor te kungeven, en den drukkenden last onzer Mede-Burgeren te verlichten, zyn wy genoodzaakt om middelen te denken, die het crediet, dat in een Land van Koophandel zo nodig is, zo veel wy kunnen , (taande te houden. Dit moet noodwendig, voornamelyk by onzen landaart het aantal der ontevredenen vermeerderen, terwyl zy die onze pogingen miskennen, of met voordacht in een verkeerd daglicht trachten ie plaatfen, gretig alle gelegenheden aangrypen om de Bataafkhe Burgers ongunfh'g over ons te doen denken. ™e vaak zien wy Meijfchen die niet dezelfde inzichten hebben over 'sLands belangen, daarin over een (lemmer, dat de zaken niet wel beftuurd worden, wanneer zy niet aan het roer zyn geplaatst; het zv dat de zucht om te heerfchen, of om middelen van beftaan in het bekleden van Ampten te vinden, de voorname bron zy uit welke zy werken , zy willen niet opmerken dat hoe meer zy de verdeeldheden aanvuuren , hetaantal misnoegden vermeer* deren, des te meer zy den vyand van dit Land in dé hand A Wtf«

Sluiten