Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sS 31 JULY 1799.

wind der Bataaffche Republiek; gefchreven alhier den -.5. deezert, fun N 207. houdende, ingevolge van en ter voldoer.inge aan bet Decreet van den 7. Mey laatstleden, deszelfs favorabel advis op eene Misfive van de Municipalittit van Steede en Lande van Haastrecht; met ampel detail van redenen verzegt hebbende, prolongatie der aan haar door de voormaalige Staaten van Holland en Wcst^riesland geaccordeerde au horifatie tot het heffen eener Steeelyke Belasting, over de Ingezetenen aldaar, en zulks voor den tyd van 15. jaaren

En is go dgevonden en verffaan , de tweede leezing van voorfchreeve Miüfiee te bepaalen op aanflaanden Maandag den 5. Augustus,

Is geleezen eene' Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier den 26 deezer, fub N°. 210. houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 12. July laatstleden, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van J. van Solingen, woonende te Alkmaar, daarby verzogt hebbende continuatie van het aan hem door het voormaalig Commnté tot de zaaken van de Marine toegelegd jaarlyksch* Penfioen ƒ600.

En heeft de Vergadering, zich niet conformeerende met het deswegens gefuppediteerd, favorabel advis vm het bovengemeld Bewind, gedecreteerd, het verzoek by de voorfchreeve Requeste gedaan , zoo als hetzelve is liggende, mits deezen te declineeren en te wyzen van de hand.

ïs geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be. frhti der Bataaffche Republiek , gefchreeven al Sier den sté deezer, fub Nw. 218, houdende, ingevolge tob, en ter voldoeninge aan het Decreet win defc 25

Me»

Sluiten