is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gers, tegen de zoodanigen, welke zullen bevonden worden ter kwader trouw te hebben gehandelt, en als Valfaris moeten worden befchouwd.

J. 13-

Tot de recherche en aangifte van gepleegde fraudes op deezen Impost worden gequalificeert, en gelast: Commisfarisfèn der Nationale Rekening, de Departementale Beftuuren , de Gerechtshoven, Rechtbanken, de Comnrisfarisfen by de Beftuuren en Gerechtshoven, de refpective Officieren, mitsgaders de Ontfangers en Gaarders, van 's Lands ordinaris en extraordinaris Middelen, de Secretarisfen, Griffiers, hunne Commifen en Clerquen, en voorts elk en een iegelyk wie hy zy. — De boeten allen te verhalen door de openbaare Aanklaagers, en te genieten een derde by den geen die de aangifte doed, een derde voor den Armen ter plaatfe alwaar de Actie word geïnftituëerd , en een derde voor het Land.

5- 14.

En zal het Uitvoerend Bewind vermogen, ten allen tyde, door daar toe gequalificeerde Perfoonen te doen vifijeeren en rechercheeren de Comptoiren der refpeftive geadmitteerde Notarisfen, Procureurs, en andere publieke Terfoonen, als mede alle Griffiën en Secretariën, alleen uitgezonderd die van het Vertegenwoordigend Lichaam ; echter onder de noodige prxeautiën, zoo dat de geheimhouding, des noodig zynde, worde bewaard, en vexatiën voorgekomen.

TJR.IF