Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a,U • 7 AUGUSTUS 1790.

in buitte gebruikt wordende Vlaardingfcbe Buizen en jïoekerfchepen, welke, als zoodanigen, tot Branders geapprpprieerrf.zynde, voor rekening van den Lande aan te Knopen, en ten dien einde geauthorifeerd te mogen worjkn, bm de kosten van dien aankoop te brengen, op dc post van ƒ 100,000- o- o. voor extraordinaire en onvoorziene uitgaven aan de Marine voor di,t jaar geaccordeerd.

Om de' Vergadering van het voordeel, hetwelk voor dm_ Lande door het verkenen van deeze verzogte autporifatie zoude gebooren worden, te overtuigen, meent tiw.é Commisfie, alleen te moeten aanmerken, dat de Voorfchreeve Vaartuigen voor ƒ 425-0-©. het (luk voor ïsLands rekening gehuurd zyn, en wel onder eene fpeciaale Conditie, dat, wanneer die Vaartuigen aan de. Eigenaars terug gegeven worden, zy weder in dien ftaat gullen moeten worden gebragt, waarin zy zich tentyde l/an de aanhinuïng bevonden.

De Vergadering ziet, dat in de eerfte plaats door het verleenen der verzogte authorifatie zoude worden uitgewonnen, de drukkende Huurpenningen van ƒ425- 0-0. voor ieder Schip 's Maandelyks.

Dat in de tweede plaats, aldus 'zouden worden verrnyd de kosten, die aan het herftellen van de Vaartuigen in den voorigen ftaat, ingeval van derzelver restitutie, aan de Eigenaars zullen moeten worden hefteed , en welke volgens opgave van het Uitvoerend Bewind, na genoeg het beloop der reëele waarde van de Vaart/uigeii zoude bedragen; behalven dat naderhand, wanneer deeze \7aartuigen niet meer zullen noodig zyn, en «üs. ten voórdéele van den Lande zullen kunnen wor* ;kn verkogt, het prövénuë. daarvan byna als eene zuiyére winst zal kunnen worden geconfidereerd/ " Oeeze voordeelen zyn zoo évident, dat uwe Com•rslie geene zwarigheid maakt, 'Ulieden te advifeèren, ™.'de Verzogte authorifatie. aan het Uitvoerend Bewind te. virlren' n; 'weshalven 'zy de vryheid neemt aan het d**'? VrVlicTit oordeel dér Veigaderihg te onderwerpen ? |f t havolgêh'H Cohcep.t-Befluit.

Sluiten