Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 AUGUSTUS 1799.

. De JLerJie Kamer van. het Vertegenwoordigend Li? chaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, in wier handen op djn 2. Augustus laatstleden, gefteld was eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 29. July daar te voeren, fub No. 234., daarby der Vergadering voorgedragen hebbende, om de thans ter defenfie der Zeeuwfche Kus* ten ui huur gebruikt wordende Vlaardinger Buizen en Hoekerfchepen, welken, als zoodanigen, tot Branders geappropriëert zyn, voor rekening van den Lande aan te koopen, en ten dien einde geauthorifeerd te mogen worden, om de kosten van diep aankoop te brengen op de post van f 100,000- o- o. voor extraordinaire ea onvoorziene uitgave aan de Marine voor dit jaar geaccordeerd.

. E.g overwegende dat, dewyl door den aankoop van opgemelde Vaartuigen 'sLands voordeel zal worden bevorderd, zulks niet behoord te worden vertraagd; verklaard, dat 'er in deezen beftaat onverwylde tmdzasklyk-heid.

O ver we trende 3 dat de Huurpenningen, welke voorde Vaartuigen 's maaqdelyks betaald worden drukkende zyn voor 'sLands Cas.

Overwegende, dat het herflellen van de Vaartuigen, in den voorigen ftaat, wanneer zy aan de Eigenaars zouden moeten worden gerestitueerd , kosten aan den Lande zouden veroorzaaken, welken nagenoeg cje reë-ele waarde, der Vaartuigen zelye zouden beloopen.

Overwegende, dat het provcnue der Vaartuigen, wan-, neer zy naderhand ten voordeeie van den Lande wede? zullen kunnen worden verkogt, als dan als eene zuivere winst voor den Lande zal kunnen warden geconiidereerd, Befluit:

Het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek te anthorifeeren, de vporzeide Buizen en Hoekerfchepen voor rekening van den Lande daadelyk aan te kooperi, en de kosten van dien aankoop te brengen op de post vaji f 100,000. voor extraordinaire en onvoorziene uitgavee ia de derde foin van de algemeene begrooting der SÉfltsp S 4 ttf»

Sluiten