Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-r AUGUSTUS 1799. a8?

De Eerfte Kamer van' het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, tot in werking brengen van het zesde gedeelte van het 92. Articul der Staatsregeling,- benoemd, en welk Rapport den' 24. July; au en 6. Augustus laatstledn, ter deezsr Kamer voor de eerlte, cweede en derdemaal, is „geleezen, beefc. gearresteerd de navolgende Inftructie voor den Agent van Toezicht op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren.

INSTRUCTIE voor den Agent van Toezicht op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren.

Hy zal zich'in alle zyne verrichtingen moeten gedragen, naar de bepaalingen, by de Aéte'van Staatsregeling voorgefchreeven, en inzonderheid naar de beginzelen, eene o'üniid'dcly^.e betrekking hebbende, op de hem toevertrouwde werkzaamheden, waaromtrent hy alleen aan het Uitvoerend iievvind v'era-ntwoordelyk blyft.

Iiy zal ten allen tyden, aan het gemelde Bewind voorft..ilen,inoetc!r doen van zoodanige zaaken, als hy zal oorlerj, rot verbcerering, zoo van den Waterftaat deezer Rep;;Uiek ih het algemeen, als van Dvken, Sluizen, Wegén enz. in het byzoilder, te zullen ftrekken.

^ffirfif*?? ■itt s»; ■ if

Hy zal van zyne verrichtingen, in dit vak, mitsgaders van alle zaaken by dit Agentfchap voorvallende, moeten houden een behoorlyk verbaal, ten einde daarvan aan het •Uitvoerend Bevvmd óp zoodanigen tyd, als hetzelve verkiezen zal, verflag te kunnen doen.

4>

Hy zal gehouden zyn, in het verbaal zyncr verrichtïn-

Sluiten