Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

670 16 AUGUSTUS 1799*

voorgaarden , en tegen eenige voorgeftelde uitkeeering , al dan niet te naasten, en zoodanig Kerkgenootfchap ia deezen op generleye wyze kan , of vermag te worden geconftringeerd.

3. Dat in deezen geen gefchil tusfehen de onderfcheiden Kerkgenootschappen te Harlingen befiaat, waaromtrent het Vertegenwooordigend Lichaam, uit krachte van den zesden Additioneelen Articul der Staatsregeling zoude kunnen befiisfen, en over zulks de bepaaling der te doene uitkeering , aan de contracleerende partyen geheel behoort te worden overgelaaten , ten einde deswegens, onder toezicht van den Raad , met onderling goedvinden, een vergelyk te treffen.

Decreteerd : dat' het verzoek , door den Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente van Harlingen , wordt ge« declineerd en geweezen van de hand.

Met verdere verklaaring, vdor zoo verre betreft het verzoek van den Raad van Harlingen voornoemd, om decifie van het Vertegenwoordigend Lichaam in deezen, dat 'er geene termen voor de verzogte decifie voor handen zyn.

En zal Extract deezes met byvoeging van copie van het voorzegd Rapport, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , ten einde daar van aan den Raad der Gemeente van Harlingen , met toezending van copie van dit Decreet, kennis te geven, met last aan gemelden Raad, om daar van aan de refpeétive Kerkelyke gezindheden van Harlingen, de noodige communicatie te geven, en het daar heenen te dirigeeren, dat ten fpoedigften bdlyke fchikkingen, tusfehen de onderfcheidene Godsdienftige Genootfchappen binnen hunne Stad worden getroffen , en deeze zaak op eene convenable wyze getermineerd, behoudens de finaale decifie van het Vertegenwoordigend Lichaam , omtrent zoodanige onverhoopte gefchillen, als ter zaake van het in werking brengen, van den zesden Additioneelen Articul der Acte van Staatsregeling in deezen zouden mogen ontftaan, en van dien aart zyn dat die beflisfing benoodigd, en by de Staatregeling is bevolen; in welk geval de Raad verpligt zal weezen, by de ftukken, door den zeiven, als

dan

Sluiten