Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip AUGUSTUS 1799. 743

En is goedgevonden en verftaan, de tweede Leezing van hetzelve Rapport, te bepaalen op aanftaande Vrydag den 23. Augustus.

De Burgers Reprzefentanten Daendeh, en verdere, by Decreet van den 26. July laatstleden, Gecommitteerden, ten examen van een Extract, uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer, van den «3. daartevooren ; daarby perfifteerende by haar Decreet van den ao. April deezes jaars, waarby zy het Befluit deezer Kamer, van den toen voorgaanden dag onbekragtigt had terug gezonden, zynde her Befluit genomen geweest, op eene Misfive van hec Uitvoerend Bewind; houdende deszelfs Bericht, op de Requeste van A. Kriek, woonende te Ouderkerk, en II Beukman, woonende te Amfterdam, in qualiteit als Executeuren van den Testamente vzn $ Steenbergen, verzogt hebbende, uicfrel van betaaling, in de gedecreteerde Geldheffingen, op de Bezittingen en Inkomflen, voor den tyd van drie Maanden.

Hebben by monde van den Burger Reprafentant Lewe, ter Vergadering uitgebragt, het hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Na dat op den 26. July laatstleden ter deezer Kamer was ingekomen het Decreet der Tweede Kamer, van den 23. July efear te vooren, waarby dezelve , gedelibereerd hebbende op de tegenbedenkingen der Eerfte Kamer, by haar Befluit van den 18. July laatstleden, aan de Tweede Kamer toegezonden, met "eene meerderheid van meer dan twee derde der ftemmen, volgens Articul 29. van het Reglement B. der Staatsregeling, perfifteerd by haar Decreet van weigering van den 20. April deezes Jaars, genomen op een Befluit der Eerfte Kamer, van den 19. April bevoYy4 «ns,

Sluiten