is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•o AUGUSTUS 1799. pI3

gemelde, Burger van Beyma vervolgens de bewyzen van eigendom van voornoemde met hei Stemrecht gekogtcLanderyen in, daarby tevens verzoekende, < m door het Vertegenwoordigend Lmhaam (voor zoo veel ï.oodig) te mogen worden geauthorifeerd , om, hangende de deliberatiën over de zaak ten principaale, dezelve Goederen geheel of ten deele wederom publiek te mogen verkopen, of wel te verhuuren of te verpachten, naar mate hem het voordeeligst fchynen zal; zonder dat hem zulks in zyne prastenfie en eisch ten opzichte dier Goederen zal prarjudicieeren.

Uwe Commisfie, Burgers Repraifentanren! begreep, dat, wat het verzoek van fchadevergoeding betreft, dieswegens door haar geen afzonderlyk Rapport moest worden uitgebragt, maar dat hetzelve moest afhangen van het generaale Rapport, door haar wegens de 2461125 Articulen der algemeene grondbcginzelen uittebrengen; doch daalde Burger van Beyma by de Commisfie ten fterkften heeft geïnfleerd, om op het fubordinate verzoek , in het tweede Request vervat, rapport te erlangen, zoo neemt zy de vryheid by deezen Ulieden te rapporteeren, dat zy, zoo uit hoofde dat een ieder het recht heeft om over zyn wettig verkregen eigendom te mogen disponeeren, ah om dat het haar mede klaarblyklyk voorkomt, dat het verkopen, verhuuren of verpachten van Goederen, w-dke iemand in wettigen eigendom bezit, geen prajuditie kan toebrengen aan eene cafu quo eventueele te bepalen fchadevergoeding voorzeker recht op dezelve Goederen hebbende gekleeft — dat zy, zeggen wy, om deeze redenen van oordeel is, dat de Burger J. M. van Beyma th,eKingsma , tot het verkopen, verhuuren of verpachten der 111 de Requeste vermelde Goederen, de authorifatie deezer Vergadering niet benodigt is. Onderwerpende echter enz. aauriftai -adtav rtys byi naïb riabax avTa'xab tiaag tarf jam ,b(i>'£r

(Geteekcnd) ^"^Jg COSTERUS.

P. VERHOYSEN.

•v rob adk VAN DER BORGHT.

rmeov alïfc ^AN R0YEN h sbnvsl 4 .^1 9ïfiis| W' 1 • YAN BENNEKOM.

Kkk 2 E»