is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9i6 £i AUGUSTUS 1799.

wind aan de Vergadering voorgedraagen , geëvenredigd zyn aan de posten en werkzaamheden daaraan verbonden, volitrekt noodzaaklyk is te weten:

30 nrjr77;!<j bla1307JIujari jsrn'snmj'ialrioj abniEjiicioov i°. Of 'er Emolumenten genoten worden , by de Agentfchappen, en zoo ja

.nSixiübmfot) sfivli^irufcif aunal naiaattköqqfji-oi Pi\^s\3ftG 20. Hoe veel dezelve in de twaalf laatfte Maanden heb* ben bedraagen. En / aviBw/toi lab xueoi

30. Hoe dezelve tusfehen de Geëmployeerden zyn ver_ deeld, en by elk van dezelve genooten. , j jBS ng

Overwegende, dat de Commisfie met betrekking tot bet getal der Geëmployeerden zelve , niet beter kan worden voorgelicht, dan door die Commisfiën, welke de Inftructiën voor de refpeclive Agentfchappen, hebben vervaardigd , als welke , meer dan anderen , met de werkzaamheden daaraan verknogt, moeten worden geoordeeld bekend te

wezen. Biju rnv : , ■ . .i<4i<siitynó J o-jiio-jqaai ahjii Eeüuh: i°. Het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek aan te fchryven, om zoo fpoedig mooglyk aan deeze Vergadering optegeven.

a. Of.'erby het Uitvoerend Bewind en deszelfs Agent' fchappeii van Buitenlandfche Betrekkingen, Marine,

Oorlog, Financien, Juftitie en Nationaale Opvoeding, ook Emolumenten genooten worden,- en zoo ja, met byvoeging van net tarif volgens welke dezelve betaald worden.

b. Hoe veel dezelve refpecrivelyk in de twaalf laatfte Maanden hebben bedraagen. en

c. Hoe dezelve verdeeld en by de Geëmployeerden genooten zyn 1 met verderen last , om ook uaarop by het inzenden van het Plan van Organifatie der overige Agentfchappen bedagt te zyn.

s£»i Dat de Tabellen van ieder der gemelde Agentfchappen met de Memorien, in originali, zulien gefteld worr den,